<p><strong>L'a&iuml;llament ac&uacute;stic</strong></p>
<p>Els <strong>materials esmorte&iuml;dors</strong> s&oacute;n &agrave;mpliament utilitzats per elevar l'&iacute;ndex <strong>d'a&iuml;llament ac&uacute;stic</strong> de tot tipus de paraments i superf&iacute;cies exposades al soroll, a les quals se'ls exigeixin una certa <strong>atenuaci&oacute; sonora</strong>.</p>
<p>El m&eacute;s usual &eacute;s tractar amb dites materials, parets, sostres i s&ograve;ls en construccions d'obra civil en les quals l'activitat comercial a la qual es destinen puguin ocasionar focus sorollosos en els habitatges adjacents. Una altra aplicaci&oacute; molt freq&uuml;ent &eacute;s el tractament ac&uacute;stic de tancament de xapa per a carcasses de maquinaria, per exemple.</p>
<p>Els <strong>materials esmorte&iuml;dors</strong> tenen la particularitat de ser pesats i el&agrave;stics, de manera que siguin capa&ccedil;os de crear una reflexi&oacute; en les <strong>ones sonores</strong> que incideixen en ells i, evitar aix&iacute;, la transmissi&oacute; cap a l'exterior de les mateixes, obtenint d'aquesta forma l'a&iuml;llament ac&uacute;stic desitjat</p>
<p>El grau d'<strong>a&iuml;llament ac&uacute;stic</strong> necessari en cada cas, s'aconseguir&agrave; amb una major o menor combinaci&oacute; de dites materials amb uns altres m&eacute;s r&iacute;gids. Mitjan&ccedil;ant aquestes combinacions s'aconsegueix l'anomenat <strong>efecte massa-moll</strong>.</p>

Materials esmorteïdors

L'aïllament acústic

Els materials esmorteïdors són àmpliament utilitzats per elevar l'índex d'aïllament acústic de tot tipus de paraments i superfícies exposades al soroll, a les quals se'ls exigeixin una certa atenuació sonora.

El més usual és tractar amb dites materials, parets, sostres i sòls en construccions d'obra civil en les quals l'activitat comercial a la qual es destinen puguin ocasionar focus sorollosos en els habitatges adjacents. Una altra aplicació molt freqüent és el tractament acústic de tancament de xapa per a carcasses de maquinaria, per exemple.

Els materials esmorteïdors tenen la particularitat de ser pesats i elàstics, de manera que siguin capaços de crear una reflexió en les ones sonores que incideixen en ells i, evitar així, la transmissió cap a l'exterior de les mateixes, obtenint d'aquesta forma l'aïllament acústic desitjat

El grau d'aïllament acústic necessari en cada cas, s'aconseguirà amb una major o menor combinació de dites materials amb uns altres més rígids. Mitjançant aquestes combinacions s'aconsegueix l'anomenat efecte massa-moll.

Làmines amortidores CP

Les làmines aïllants CP de SINTEC estan compostes per una base polimèrica flexible de cautxú EPDM amb additius de càrregues minerals...
Làmines amortidores CP

Arkobel

Arkobel és un aglomerat de poliuretà d'alta densitat que et garanteix un elevat índex d'aïllament acústic. El seu disseny permet realitzar...
Arkobel

MOUSSE antivibratori

El MOUSSE antivabratori, està especialment indicat com a separador perimetral en sostres flotants d'alt rendiment.
MOUSSE antivibratori

Complex fonoaïllant PF5

El complex fonoaïllant PF-5 de SINTEC està compost per una base polimèrica flexible de cautxú EPDM amb additius de càrregues minerals.
Complex fonoaïllant PF5
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea