<p><strong>Per a qu&egrave; s'utilitzen?</strong></p>
<p>Els <strong>silenciadors ac&uacute;stics de fluix d'aire</strong>, s&oacute;n elements principalment concebuts per a l'atenuaci&oacute; de sorolls ocasionats per instal&middot;lacions de ventilaci&oacute;, tant industrials com a civils. S&oacute;n &agrave;mpliament utilitzats en instal&middot;lacions on es mouen grans volums d'aire a baixes pressions.</p>
<p>Basen el seu funcionament en l'acci&oacute; disipativa del material absorbent que es disposa a l'interior formant c&agrave;meres, conductes o laberints, segons disseny i construcci&oacute; per on l'aire &eacute;s canalitza. La seva atenuaci&oacute; dep&egrave;n en gran mesura del coeficient d'absorci&oacute; de dites materials, del volum i de la longitud del recorregut al que el flux &eacute;s sotm&egrave;s.</p>
<p>L'elecci&oacute; adequada d'un silenciador de fluix d'aire requereix del coneixement exacte de les condicions de funcionament a les quals estar&agrave; sotm&egrave;s. Cabal d'aire, p&egrave;rdua de c&agrave;rrega, atenuaci&oacute; necess&agrave;ria, rendiment energ&egrave;tic...s&oacute;n alguns dels par&agrave;metres que determinen el correcte funcionament del sistema.</p>

Silenciadors acústics

Per a què s'utilitzen?

Els silenciadors acústics de fluix d'aire, són elements principalment concebuts per a l'atenuació de sorolls ocasionats per instal·lacions de ventilació, tant industrials com a civils. Són àmpliament utilitzats en instal·lacions on es mouen grans volums d'aire a baixes pressions.

Basen el seu funcionament en l'acció disipativa del material absorbent que es disposa a l'interior formant càmeres, conductes o laberints, segons disseny i construcció per on l'aire és canalitza. La seva atenuació depèn en gran mesura del coeficient d'absorció de dites materials, del volum i de la longitud del recorregut al que el flux és sotmès.

L'elecció adequada d'un silenciador de fluix d'aire requereix del coneixement exacte de les condicions de funcionament a les quals estarà sotmès. Cabal d'aire, pèrdua de càrrega, atenuació necessària, rendiment energètic...són alguns dels paràmetres que determinen el correcte funcionament del sistema.

Silenciadors rectangulars SPI

Els silenciadors acústics rectangulars SPI són un element imprescindible per atenuar el soroll a través de conductes o obertures de ventilació.
Silenciadors rectangulars SPI

Silenciadors rectangulars SCV

Els silenciadors acústics de cel·la paral·lela SCV fabricats per SINTEC són silenciadors especials dissenyats per a la seva instal·lació en conductes...
Silenciadors rectangulars SCV

Silenciadors cilíndrics SCS-SCN

Els silenciadors acústics circulars fabricats per SINTEC s'adapten amb summa facilitat a les instal·lacions de conductes circulars d'aire.
Silenciadors cilíndrics SCS-SCN

Reixetes acústiques RSA

En les reixes acústiques, les lames absorbents estan fabricades amb xapa perforada i es disposen inclinades a l'interior de la mateixa.
Reixetes acústiques RSA

Silenciadors Acústics Silentair

Els silenciadors acústics de ventilació Silentair, estan especialment concebuts per a la seva instal·lació en conductes de renovació d'aire...
Silenciadors Acústics Silentair

Silenciadors acústics especials

Posem a la seva disposició una sèrie de solucions acústiques realitzades a mida per adaptar-se a les condicions particulars d'aquells casos...
Silenciadors acústics especials
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea