<p><strong>Qu&egrave; &eacute;s AISFON?</strong></p>
<p>Les cabines i pantalles ac&uacute;stiques <strong>AISF&Oacute;N</strong>, s&oacute;n construccions modulars per a&iuml;llar ac&uacute;sticament el soroll generat per qualsevol m&agrave;quina o instal&middot;laci&oacute;. Es tracta d'un sistema de tancament ac&uacute;stic f&agrave;cil de muntar, ampliable i desmuntable, que s'adapta a tots els entorns. Permet construccions a l'exterior, en terrats o cobertes i construccions a l'interior, en rebotigues, soterranis o altells.</p>
<p>Gr&agrave;cies a l'estructura independent de suport, el sistema <strong>AISF&Oacute;N</strong> presenta l'avantatge de poder desmuntar la instal&middot;laci&oacute; realitzada de forma parcial o total, en cas de ser necess&agrave;ria la substituci&oacute; de qualsevol m&ograve;dul deteriorat, o per a la reparaci&oacute; de qualsevol element o maquin&agrave;ria de l'interior del tancament ac&uacute;stic que precisi ser traslladat o substitu&iuml;t.</p>
<p>El sistema es lliura totalment mecanitzat, amb tots els elements necess&agrave;ris per realitzar el muntatge sense la necessitat de comptar amb m&agrave; d'obra especialitzada.</p>
<p><strong>AISF&Oacute;N</strong> compta amb una &agrave;mplia gamma d'accessoris que permeten dissenyar de forma senzilla una instal&middot;laci&oacute; d'acord amb les necessitats de cada situaci&oacute;, adaptant-se totalment a l'espai disponible.</p>

Cabines i pantalles acústiques

Què és AISFON?

Les cabines i pantalles acústiques AISFÓN, són construccions modulars per aïllar acústicament el soroll generat per qualsevol màquina o instal·lació. Es tracta d'un sistema de tancament acústic fàcil de muntar, ampliable i desmuntable, que s'adapta a tots els entorns. Permet construccions a l'exterior, en terrats o cobertes i construccions a l'interior, en rebotigues, soterranis o altells.

Gràcies a l'estructura independent de suport, el sistema AISFÓN presenta l'avantatge de poder desmuntar la instal·lació realitzada de forma parcial o total, en cas de ser necessària la substitució de qualsevol mòdul deteriorat, o per a la reparació de qualsevol element o maquinària de l'interior del tancament acústic que precisi ser traslladat o substituït.

El sistema es lliura totalment mecanitzat, amb tots els elements necessàris per realitzar el muntatge sense la necessitat de comptar amb mà d'obra especialitzada.

AISFÓN compta amb una àmplia gamma d'accessoris que permeten dissenyar de forma senzilla una instal·lació d'acord amb les necessitats de cada situació, adaptant-se totalment a l'espai disponible.

Plafó acústic AISFÓN 100

Los paneles AISFÓN 100 son paneles acústicos modulares autoportantes para la construcción de cabinas y pantallas acústicas.
Plafó acústic AISFÓN 100

Plafó AISFÓN PI

Els panells AISFÓN de la série PI són panells modulars autoportants desenvolupats per a la realització de cabines i tancaments.
Plafó AISFÓN PI

Plafó AISFÓN PT

Els panells fonoabsorbents AISFÓN PT són panells absorbents modulars per al condicionament acústic de recintes. Estan formats per una safata...
Plafó AISFÓN PT

Bafles absorbents AISFÓN

Bafles absorbents AISFÓN són elements modulars absorbents de so per al condiconament acústic de recintes. S'utilitzen per disminuir...
Bafles absorbents AISFÓN

Visors Aisfón

Adequat si es requereix observar l'exterior des d'una cabina o pantalla acústica realitzada amb panells AISFÓN, sense disminuir les seves...
Visors Aisfón

Accessoris i muntatge

El sistema AISFÓN és un sistema eficaç, ràpid i econòmic de solucionar problemes de sorolls en instal·lacions tant en l'exterior com en interiors.
Accessoris i muntatge
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea