<p><strong>Com funcionen?</strong></p>
<p>Una correcta audici&oacute; en aquells llocs on la comunicaci&oacute; constitueixi un factor important, ve determinada per <strong>l'absorci&oacute; ac&uacute;stica</strong> dels materials que formen el recinte. Quan aquesta absorci&oacute; &eacute;s pobra i deficient es produeix el que es denomina <strong>reflexi&oacute; del so</strong>.</p>
<p>Aquest fenomen es posa de manifest en el moment en qu&egrave; les <strong>ones sonores</strong> generades per l'emissor (m&uacute;sica, paraula...) es reflecteixen de forma cont&iacute;nua en els paraments que delimiten la sala, creant un <strong>camp sonor dif&uacute;s</strong> que interfereix en la intel&middot;ligibilitat i genera una deficient audici&oacute;.</p>
<p>El m&egrave;tode m&eacute;s utilitzat per esmenar aquest problema &eacute;s la col&middot;locaci&oacute; o recobriment de les parets i sostres amb materials que elevin el <strong>coeficient d'absorci&oacute;</strong> de la sala, aix&ograve; s'aconsegueix amb els anomenats <strong>materials absorbents de so</strong>.</p>
<p>Dites materials solen ser porosos i de c&egrave;l&middot;lula oberta per permetre l'entrada en el seu interior de les ones sonores, restant part o la totalitat de l'energia de la mateixa.</p>

Materials abosrbents

Com funcionen?

Una correcta audició en aquells llocs on la comunicació constitueixi un factor important, ve determinada per l'absorció acústica dels materials que formen el recinte. Quan aquesta absorció és pobra i deficient es produeix el que es denomina reflexió del so.

Aquest fenomen es posa de manifest en el moment en què les ones sonores generades per l'emissor (música, paraula...) es reflecteixen de forma contínua en els paraments que delimiten la sala, creant un camp sonor difús que interfereix en la intel·ligibilitat i genera una deficient audició.

El mètode més utilitzat per esmenar aquest problema és la col·locació o recobriment de les parets i sostres amb materials que elevin el coeficient d'absorció de la sala, això s'aconsegueix amb els anomenats materials absorbents de so.

Dites materials solen ser porosos i de cèl·lula oberta per permetre l'entrada en el seu interior de les ones sonores, restant part o la totalitat de l'energia de la mateixa.

<p><strong>Caracter&iacute;stiques Destacades:</strong></p>
<p><strong>Efici&egrave;ncia Ac&uacute;stica Superior:</strong> Els nostres materials han estat meticulosament seleccionats i fabricats per garantir una absorci&oacute; de so efectiva, reduint significativament la reverberaci&oacute; i minimitzant les mol&egrave;sties sonores.</p>
<p><strong>Versatilitat:</strong> Tant si busques insonoritzar oficines, estudis de gravaci&oacute;, sales de cinema o qualsevol altre espai, els nostres productes s'adapten a una varietat d'entorns, proporcionant solucions personalitzades per a les teves necessitats espec&iacute;fiques.</p>
<p><strong>Est&egrave;tica i Durabilitat:</strong> No comprometem l'estil per la funcionalitat. Els nostres materials no nom&eacute;s compleixen amb els m&eacute;s alts est&agrave;ndards de rendiment, sin&oacute; que tamb&eacute; s'integren harmoniosament amb el disseny interior, aportant eleg&agrave;ncia i durabilitat al teu espai.</p>

Característiques Destacades:

Eficiència Acústica Superior: Els nostres materials han estat meticulosament seleccionats i fabricats per garantir una absorció de so efectiva, reduint significativament la reverberació i minimitzant les molèsties sonores.

Versatilitat: Tant si busques insonoritzar oficines, estudis de gravació, sales de cinema o qualsevol altre espai, els nostres productes s'adapten a una varietat d'entorns, proporcionant solucions personalitzades per a les teves necessitats específiques.

Estètica i Durabilitat: No comprometem l'estil per la funcionalitat. Els nostres materials no només compleixen amb els més alts estàndards de rendiment, sinó que també s'integren harmoniosament amb el disseny interior, aportant elegància i durabilitat al teu espai.

TECcell

TECcell és una escuma absorbent de resina de melamina recoberta per una de les seves cares per un acabat tèxtil...
TECcell

SINTECKELL

Sinteckell són plaques decoratives amb un elevat índex d'absorció acústica. Estan fabricades amb un material fibrós.
SINTECKELL

Tecpyramid

L'escuma perfilada Tecpyramid és una escuma de poliuretà expandit de cèl·lula oberta o resina de melamina.
Tecpyramid

Acustitec

Acustitec és un aglomerat fibrós amb una excel·lent absorció acústica i propietats termoaïllants.
Acustitec

Acustitec Form

Acustitec form són plaques absorbents de so amb un alt component estètic i unes prestacions fonoabsorbents molt elevades.
Acustitec Form

Escumes Perfilades

L'escuma absorbent ACANALADA és una escuma de poliuretà expandit de cèl·lula oberta o resina de melamina.
Escumes Perfilades

Panells absorbents AISFÓN

Els panells AISFÓN PT, són panells absorbents modulars per al condicionament acústic de recintes. Estan formats per una safata...
Panells absorbents AISFÓN

Bafles absorbents

Els bafles són elements modulars absorbents de so per al condicionament acústic de recintes. S'utilitzen per disminuir el temps...
Bafles absorbents

TECcylinder

TECcylinder són elements absorbents de resina de melamina amb forma cilíndrica de 150 mm de diàmetre i longitud variable.
TECcylinder

SoundDesign

SoundDesign és un concepte innovador de SINTEC al camp de l'acústica que integra, d'una forma totalment personalitzada.
SoundDesign
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea